Lagere pensioenopbouw notarissen en hun medewerkers

Per 1 januari 2021 heeft het Pensioenfonds Notariaat de pensioenopbouw voor de deelnemers verlaagd met zo’n 35%. Aan de andere kant zijn de pensioenpremies verhoogd met zo’n 20%. Dus lagere pensioenopbouw, tegen een hogere premie.

Onderscheid in type deelnemer

Het Pensioenfonds Notariaat is een verplicht gesteld pensioenfonds. Het fonds maakt onderscheid tussen drie groepen deelnemers:

  • zelfstandig (kandidaat-)notarissen;
  • toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen in loondienst;
  • medewerkers in andere functies.

Iedere groep heeft een eigen pensioenregeling met eigen pensioenpremies. Voor alle groepen is de pensioenopbouw per 1 januari 2021 versoberd.

Verlaagde pensioenopbouw

Voor alle deelnemers is de pensioenregeling een middelloonregeling. Dit betekent dat ieder jaar een stukje pensioen wordt opgebouwd, gebaseerd op het loon in het betreffende jaar. Het totale ouderdomspensioen is dan een optelsom van alle in de jaren opgebouwde stukjes pensioen.

Rekenvoorbeeld oude regeling

Stel een kandidaat-notaris in loondienst met een jaarinkomen van €50.000. Na aftrek van de AOW-franchise van €15.583 is de pensioengrondslag €34.417. In één jaar leverde dit een aanspraak op ouderdomspensioen op van €602 (€34.417 x 1,75%). Na 30 jaar een ouderdomspensioen van €18.060.

Rekenvoorbeeld nieuwe regeling

Stel dezelfde kandidaat-notaris in loondienst met een jaarinkomen van €50.000. Na aftrek van de AOW-franchise van €15.583 is de pensioengrondslag €34.417. In één jaar levert dit een aanspraak op ouderdomspensioen op van €370 (€34.417 x 1,074%). Na 30 jaar een ouderdomspensioen van €11.100.

Dit betekent een fors lagere pensioenopbouw in de nieuwe regeling.

Ook lager partnerpensioen

Waar de deelnemers wellicht niet meteen aan denken, is dat de verlaagde pensioenopbouw ook gevolgen heeft voor het partnerpensioen. Het partnerpensioen komt direct tot uitkering als de deelnemer overlijdt en keert uit zolang de partner leeft. De hoogte van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer had kunnen bereiken tot aan de pensioendatum.

Aangezien de opbouw van het ouderdomspensioen is verlaagd, is ook het verzekerde partnerpensioen verlaagd.
Als we kijken naar de rekenvoorbeelden van hiervoor, ziet het partnerpensioen er als volgt uit:

Oude regeling:
partnerpensioen is 70% van €18.060 is €12.642.
Nieuwe regeling:
partnerpensioen is 70% van €11.100 is €7.770.

Een verlaging van bijna 40%!

Aanvullend regelen

Mocht het nieuwe partnerpensioen te laag zijn, dan is het mogelijk hiervoor een extra dekking te regelen. Een losse overlijdensrisicoverzekering is hiervoor geschikt.

Klik op onderstaande button om inzicht te krijgen in de financiële gevolgen bij overlijden en om te berekenen wat het kost om een extra voorziening voor de nabestaanden te regelen.

Andere Tips & Cases

Meer ruimte voor lijfrente aftrek

Om te komen tot een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader is met de nieuwe pensioenwetgeving ook de lijfrenteruimte aanzienlijk uitgebreid. Met terugwerkende…

Lees verder
Pensioen bij ontslag

Wanneer je van baan verandert, is het belangrijk om te begrijpen hoe je pensioen wordt beïnvloed door deze nieuwe situatie. In sommige gevallen kun je een deel…

Lees verder
nieuwe wet toekomst pensioenen is aangenomen
Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op dinsdag 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Dit betekent dat vanaf 1 juli a.s. de pensioenopbouw in Nederland…

Lees verder